Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 31.07.2019. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za organe Notarske komore Crne Gore, shodno članu 43. Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29. Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.  

Raspisani su izbori za:  

- Predsjednika Notarske komore Crne Gore  

- Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore  

- Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore  

- Članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja  

Izborna Skupština Notarske komore Crne Gore će se održati 19. oktobra 2019. godine, dok postupak kandidovanja počinje 4. septembra 2019. godine i završava se 18. septembra 2019. godine, u kom roku su notari dužni dostaviti kandidature za izbor organa NKCG. 

Oduka o raspisivanju izbora br. 2449

 

U petak 16. februara 2018. godine potpisan je Memorandum o saradnji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Uvidjevši zajedničke interese, a na inicijativu Notarske komore Crne Gore, u petak 16. februara 2018. godine potpisan je Memorandum o sardanji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Memorandum su potpisali Branislav Vukićević, predsjednik Notarske komore i sudija Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra. Potpisivanju su prisustvovali i potpresjednik Notarske komore Darko Ćurić i notar iz Podgorice Vukčević Andrijana, predsjednik Komisije za stručnu edukaciju notara.

Memorandum je potpisan u cilju uspostavljanja saradnje na polju organizovanja i sprovođenja obuka za potrebe notara.

Memorandum o saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

 

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 6. septembra 2017. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa Notarske komore Crne Gore shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Raspisani su izbori za :

  • Predsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Komisije za pregled finansijkog poslovanja Notarske komore Crne Gore.

Postupak kandidovanja za izbor organa Notarske komore Crne Gore počinje od 12. septembra 2017. godine, a završava se 27. semptembra 2017. godine, u kom roku su kandidati dužni dostaviti kandidature, a izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore održaće se 28. oktobra 2017. godine.

Upravni odbor je takođe donio odluku o imenovanju Kanadidacione komisije koju čine: Jadranka Adžić, Predsjednik Komisije, Andrijana Vukčević i Darko Ćurić, članovi Komisije.

 

Dana 25.08.2016. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Službeni list CG", br. 55/2016) koji u članu 9. stav 4. i 5. izričito propisuje:

"... Notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, sastavlja notar sa službenog područja iz stava 2, odnosno stava 3 ovog člana, pri čemu se mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti notara u vršenju ovih poslova.

Ravnomjernu zastupljenost notara iz stava 4 ovog člana, obezbjeđuje Notarska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora), određivanjem notara koji će sastaviti notarski zapis prema abecednom redu ličnog imena notara..."

Neophodno je podnijeti odgovarajući zahtjev Notarskoj komori Crne Gore za određivanje notara i to na obrascu koji se može preuzeti sa web sajta Notarske komore Crne Gore (www.notarskakomora.me) za notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala.

Notarski zapis o pravnom poslu iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima može sačiniti samo notar kojeg odredi Notarska komora Crne Gore.

Notarska komora Crne Gore pripremila je odgovarajuća pravila i proceduru koji obezbjeđuju da se u najkraćem roku izvrši određivanje notara koji će sačinjavati notarske zapise o pravnim poslovima iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima, a iste takođe možete preuzeti na sajtu Notarske komore Crne Gore (www.notarskakomora.me).

 

S poštovanjem,

Predsjednik NKCG
Branislav Vukićević

Dana 31. oktobra 2015. godine održana je Izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore. Članovi Notarske komore Crne Gore izabrali su nove organe za mandatni period u trajanju od dvije godine, u sledećem sastavu:

  • Za predsjednika Notarske komore Crne Gore reizabran je Branislav Vukićević, notar iz Podgorice.
  • Za potpredsjednika Notarske komore Crne Gore takođe je reizabran Darko Ćurić, notar iz Podgorice.

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 9. septembra 2015. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa NKCG shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Dana 5. i 6. septembra 2015. godine, u Igalu, u hotelu „Palmon Bay & Spa“, održan je seminar za sve notare.

Tema seminara su bili „Ostavinski postupci“, tačnije pitanja i dileme sa kojima su se susreli notari, nakon preuzimanja vođenja ostavinskih postupaka.

Dana 5. septembra 2015. godine, u Igalu u hotelu "Palmon Bay & Spa" održana je redovna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore.

U periodu od 8. do 12. juna u Budvi su se održali jubilarni dvadeseti budvanski pravnički dani pod pokroviteljstvom Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Teme ovogodišnjih jubilarnih budvanskih pravničkih dana su bile Imovinsko pravni odnosi (aktuelna pitanja), prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije, Harmonizacija EU i Upravno i radno zakonodavstvo.

Dana 15. jula 2015. godine u hotelu „Ramada“ u Podgorici održana je prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”, koju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” koji podržavaju Delegacija EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasada Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Slovenski notari su 5. juna 2015. godine obilježili 20. godina postojanja notarijata u Republici Sloveniji. Svečanost je održana u Mestnem muzeju u Ljubljani. Pored visokih zvaničnika koji su prisustvovali svečanosti iz Ministarstva pravde Slovenije, predsjednika Međunarodne unije notara g-dina Senghora i ostalih zvaničnika iz notarskih komora iz okruženja, svečanosti je prisustvovao i predsjednik Notarske komore Crne Gore g-din Branislav Vukićević.

Delegacija Komisije za međunarodnu notarsku saradnju (CCNI) pri Međunarodnoj notarskoj uniji (UINL) sa predsjednikom Komisije g-din Michel Merlotti i potpredsjednik g-din Hanns-Jakob Pützer je dana 28. i 29. maja 2015. godine posjetila Notarsku komoru Crne Gore. Motiv ove posjete je bio prije svega uvid u stanje crnogorskog notarijata i poređenje u odnosu na ostale pravne profesije u Crnoj Gori, obzirom na nestabilnu situaciju u odnosu na notarsku profesiju u okruženju.

Dana 7. i 8. maja 2015. godine, u hotelu “Nikić” u Podgorici, sa početkom u 16 časova, održao se seminar koji je organizovala Uprava za nekretnine na temu “Umrežavanje sa eksternim korisnicima”.

Na Skupštinskom zasijedanju dana 14. aprila 2015. godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, kojima je zakonodavac prenio vođenje nespornih ostavinskih predmeta sa sudova na notare, sa namjerom da ubrza postupke raspravljanja zaostavštine i pojednostavi proceduru građanima.

Povodom 4. godine od osnivanja Notarske komore Crne Gore i ovaj put je organizovan Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata - 29. aprila 2015. godine gdje su zainteresovani građani imali priliku da dobiju pravne savjete o načinu i postupku kojim će na najbolji način zaštiti svoja prava i pravne interese.

Od 26. do 28. marta 2015. godine u Maroku se održao peti Kongres mediteranskih notara.

Pored velikog broja zemalja učesnica, Notarsku komoru Crne Gore na Kongresu su predstavljali predsjednik Branislav Vukićević, notar Jadranka Adžić, kao i predstavnik Ministarstva pravde Crne Gore g-đa Jadranka Vukčević.

Predsjednik NKCG i potpredsjednik NKCG u svojstvu člana Komisije za evropske poslove (CAE) Međunarodne notarske unije prisustvovalisu drugoj plenarnoj sjednici Komisije za evropske poslove UINL u San Marinu 17. i 18.04.2015. godine.

Dana 12. marta 2015. godine u prostorijama stare zgrade Vlade održana je Javna rasprava povodom izmjena i dopuna Zakona o notarima.

Na raspravi je prisustvovao ministar pravde g-din Duško Marković, pomoćnica ministra pravde g-đa Branka Lakočević, savjetnici ministra, uz prisustvo velikog broja notara i medija.

U subotu 24. januara 2015. godine u hotelu "Ramada" u Podgorici održan je sastanak svih članova Notarske komore Crne Gore i predstavnika Ministarstva pravde.

Dana 21. maja 2014. godine u Tirani, održana je svečana ceremonija proslave 20 godina postojanja Notarske komore Albanije. Datoj svečanosti prisustvovala je delegacija crnogorskih notara, zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde Crne Gore. Pored mnogobrojnih gostiju iz Makedonije, Kosova, Hrvatske, Grčke, Italije, Francuske, Kolumbije, Bugarske, Rusije i drugih zemalja, svečanosti su takođe prisustvovali g-din Daniel-Sédar Senghor, predsjednik Međunarodne notarske unije i g-din Michel Merlotti, predsjednik Komisije za međunarodnu notarsku saradnju.