Godišnji plan zajedničkog nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore Crne Gore

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 31.07.2019. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za organe Notarske komore Crne Gore, shodno članu 43. Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29. Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.  

Raspisani su izbori za:  

- Predsjednika Notarske komore Crne Gore  

- Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore  

- Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore  

- Članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja  

Izborna Skupština Notarske komore Crne Gore će se održati 19. oktobra 2019. godine, dok postupak kandidovanja počinje 4. septembra 2019. godine i završava se 18. septembra 2019. godine, u kom roku su notari dužni dostaviti kandidature za izbor organa NKCG. 

Oduka o raspisivanju izbora br. 2449

 

U petak 16. februara 2018. godine potpisan je Memorandum o saradnji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Uvidjevši zajedničke interese, a na inicijativu Notarske komore Crne Gore, u petak 16. februara 2018. godine potpisan je Memorandum o sardanji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Memorandum su potpisali Branislav Vukićević, predsjednik Notarske komore i sudija Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra. Potpisivanju su prisustvovali i potpresjednik Notarske komore Darko Ćurić i notar iz Podgorice Vukčević Andrijana, predsjednik Komisije za stručnu edukaciju notara.

Memorandum je potpisan u cilju uspostavljanja saradnje na polju organizovanja i sprovođenja obuka za potrebe notara.

Memorandum o saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

 

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 6. septembra 2017. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa Notarske komore Crne Gore shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Raspisani su izbori za :

  • Predsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Komisije za pregled finansijkog poslovanja Notarske komore Crne Gore.

Postupak kandidovanja za izbor organa Notarske komore Crne Gore počinje od 12. septembra 2017. godine, a završava se 27. semptembra 2017. godine, u kom roku su kandidati dužni dostaviti kandidature, a izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore održaće se 28. oktobra 2017. godine.

Upravni odbor je takođe donio odluku o imenovanju Kanadidacione komisije koju čine: Jadranka Adžić, Predsjednik Komisije, Andrijana Vukčević i Darko Ćurić, članovi Komisije.

 

Dana 25.08.2016. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Službeni list CG", br. 55/2016) koji u članu 9. stav 4. i 5. izričito propisuje:

"... Notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, sastavlja notar sa službenog područja iz stava 2, odnosno stava 3 ovog člana, pri čemu se mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti notara u vršenju ovih poslova.

Ravnomjernu zastupljenost notara iz stava 4 ovog člana, obezbjeđuje Notarska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora), određivanjem notara koji će sastaviti notarski zapis prema abecednom redu ličnog imena notara..."

Neophodno je podnijeti odgovarajući zahtjev Notarskoj komori Crne Gore za određivanje notara i to na obrascu koji se može preuzeti sa web sajta Notarske komore Crne Gore (www.notarskakomora.me) za notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala.

Notarski zapis o pravnom poslu iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima može sačiniti samo notar kojeg odredi Notarska komora Crne Gore.

Notarska komora Crne Gore pripremila je odgovarajuća pravila i proceduru koji obezbjeđuju da se u najkraćem roku izvrši određivanje notara koji će sačinjavati notarske zapise o pravnim poslovima iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima, a iste takođe možete preuzeti na sajtu Notarske komore Crne Gore (www.notarskakomora.me).

 

S poštovanjem,

Predsjednik NKCG
Branislav Vukićević

Dana 31. oktobra 2015. godine održana je Izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore. Članovi Notarske komore Crne Gore izabrali su nove organe za mandatni period u trajanju od dvije godine, u sledećem sastavu:

  • Za predsjednika Notarske komore Crne Gore reizabran je Branislav Vukićević, notar iz Podgorice.
  • Za potpredsjednika Notarske komore Crne Gore takođe je reizabran Darko Ćurić, notar iz Podgorice.

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 9. septembra 2015. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa NKCG shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Dana 5. i 6. septembra 2015. godine, u Igalu, u hotelu „Palmon Bay & Spa“, održan je seminar za sve notare.

Tema seminara su bili „Ostavinski postupci“, tačnije pitanja i dileme sa kojima su se susreli notari, nakon preuzimanja vođenja ostavinskih postupaka.

Dana 5. septembra 2015. godine, u Igalu u hotelu "Palmon Bay & Spa" održana je redovna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore.

U periodu od 8. do 12. juna u Budvi su se održali jubilarni dvadeseti budvanski pravnički dani pod pokroviteljstvom Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Teme ovogodišnjih jubilarnih budvanskih pravničkih dana su bile Imovinsko pravni odnosi (aktuelna pitanja), prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije, Harmonizacija EU i Upravno i radno zakonodavstvo.

Dana 15. jula 2015. godine u hotelu „Ramada“ u Podgorici održana je prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”, koju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” koji podržavaju Delegacija EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasada Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Slovenski notari su 5. juna 2015. godine obilježili 20. godina postojanja notarijata u Republici Sloveniji. Svečanost je održana u Mestnem muzeju u Ljubljani. Pored visokih zvaničnika koji su prisustvovali svečanosti iz Ministarstva pravde Slovenije, predsjednika Međunarodne unije notara g-dina Senghora i ostalih zvaničnika iz notarskih komora iz okruženja, svečanosti je prisustvovao i predsjednik Notarske komore Crne Gore g-din Branislav Vukićević.

Delegacija Komisije za međunarodnu notarsku saradnju (CCNI) pri Međunarodnoj notarskoj uniji (UINL) sa predsjednikom Komisije g-din Michel Merlotti i potpredsjednik g-din Hanns-Jakob Pützer je dana 28. i 29. maja 2015. godine posjetila Notarsku komoru Crne Gore. Motiv ove posjete je bio prije svega uvid u stanje crnogorskog notarijata i poređenje u odnosu na ostale pravne profesije u Crnoj Gori, obzirom na nestabilnu situaciju u odnosu na notarsku profesiju u okruženju.

Dana 7. i 8. maja 2015. godine, u hotelu “Nikić” u Podgorici, sa početkom u 16 časova, održao se seminar koji je organizovala Uprava za nekretnine na temu “Umrežavanje sa eksternim korisnicima”.

Na Skupštinskom zasijedanju dana 14. aprila 2015. godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, kojima je zakonodavac prenio vođenje nespornih ostavinskih predmeta sa sudova na notare, sa namjerom da ubrza postupke raspravljanja zaostavštine i pojednostavi proceduru građanima.

Povodom 4. godine od osnivanja Notarske komore Crne Gore i ovaj put je organizovan Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata - 29. aprila 2015. godine gdje su zainteresovani građani imali priliku da dobiju pravne savjete o načinu i postupku kojim će na najbolji način zaštiti svoja prava i pravne interese.

Od 26. do 28. marta 2015. godine u Maroku se održao peti Kongres mediteranskih notara.

Pored velikog broja zemalja učesnica, Notarsku komoru Crne Gore na Kongresu su predstavljali predsjednik Branislav Vukićević, notar Jadranka Adžić, kao i predstavnik Ministarstva pravde Crne Gore g-đa Jadranka Vukčević.

Predsjednik NKCG i potpredsjednik NKCG u svojstvu člana Komisije za evropske poslove (CAE) Međunarodne notarske unije prisustvovalisu drugoj plenarnoj sjednici Komisije za evropske poslove UINL u San Marinu 17. i 18.04.2015. godine.

Dana 12. marta 2015. godine u prostorijama stare zgrade Vlade održana je Javna rasprava povodom izmjena i dopuna Zakona o notarima.

Na raspravi je prisustvovao ministar pravde g-din Duško Marković, pomoćnica ministra pravde g-đa Branka Lakočević, savjetnici ministra, uz prisustvo velikog broja notara i medija.

U subotu 24. januara 2015. godine u hotelu "Ramada" u Podgorici održan je sastanak svih članova Notarske komore Crne Gore i predstavnika Ministarstva pravde.