Podgorica, 25. aprila 2013. godine – U ponedjeljak, 29. aprila 2013. godine, Notarska komora Crne Gore povodom druge godišnjice osnivanja organizuje „Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata“. Tog dana će notarske kancelarije širom Crne Gore zainteresovanim građanima pružati besplatne pravne savjete za različite poslovne i pravne situacije u kojima usluge i postupanje notara mogu povećati stepen pravne sigurnosti građana. Ovim načinom obilježavanja godišnjice uspostavljanja notarijata, Crna Gora se pridružuje grupi evropskih zemalja, poput Austrije i Njemačke, koje baštine najbolju evropsku tradiciju notarske službe. Osnovni cilj „Dana otvorenih vrata crnogorskog notarijata“ je da se građanima približi različiti spektar notarskih usluga od kojih može zavisiti stepen njihove pravne sigurnosti u različitim situacijama.

„Pozivamo građane koji imaju pitanja i dileme koja se tiču sticanja, prenosa, ograničavanja i prestanka prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima, njihovog upisa u katastar nepokretosti i druge javne registre, pitanja vezana za postupak raspravljanja zaostavštine, kao i druga pitanja imovinsko-pravnog, nasledno-pravnog, porodično-pravnog, privredno-pravnog karaktera, a iz oblasti pravnog djelovanja notara, da u ponedjeljak, 29. aprila 2013. godine, posjete najbližu notarsku kancelariju, gdje će dobiti besplatni pravni savjet o načinu i postupku kojim će na najbolji način zaštiti svoja prava i pravne interese“, rekla je predsjednica Notarske komore Crne Gore Tanja Čepić.

„Upravni odbor Notarske komore bio je jedinstven u ocjeni da je u uslovima ekonomske krize i potrebe za naglašenom otvorenošću notarijata, ovakav događaj prikladan i društveno koristan način obilježavanja jubileja njihove profesije. Važan zadatak notarijata je da informiše i edukuje građane o načinima i postupcima zaštite njihovog interesa u različitim pravnim odnosima i poslovima“, zaključio je Upravni odbor Notarske komore Crne Gore.

Povodom druge godišnjice od uvođenja notarijata u Crnoj Gori iz štampe izlazi prvi broj časopisa „Notar“, koji okuplja autore koji će svojim znanjem i stručnim autoritetom nastojati da široku pravnu problematiku fokusiraju na uže područje rada i djelovanja notara.

„Želimo da u ovom časopisu objedinimo naučni pristup sa stručnom obradom konkretnih pitanja, objašnjavanjem prava, obaveza i načina postupanja stranaka i samih notara, sudova, Uprave za nekretnine, drugih javnih registara i ostalih subjekata sa kojima notari komuniciraju i sarađuju, uz težnju da objavljivanje istog označava i početak jedne nove faze profesionalnog sazrijevanja notarijata“, ističe predsjednica Notarske komore Crne Gore Tanja Čepić.

Trenutno u četrnaest gradova Crne Gore radi četrdeset dvije notarske kancelarije. Institucija notarijata u Crnoj Gori uvedena je prije dvije godine kao dio šire reforme pravnog sistema, koja ima za cilj povećanje pravne sigurnosti, uvođenje bržih i jednostavnijih pravnih procedura, podršku reformi pravosuđa i unapređenju Javnog registra nepokretnosti.

Molimo vas da budete slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije.

Predsjednica Notarske komore Crne Gore
Tanja Čepić