Na Skupštinskom zasijedanju dana 14. aprila 2015. godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, kojima je zakonodavac prenio vođenje nespornih ostavinskih predmeta sa sudova na notare, sa namjerom da ubrza postupke raspravljanja zaostavštine i pojednostavi proceduru građanima.

Za razliku od ostalih poslova koji se zaključuju pred notarima, u kojima građani slobodno biraju notara, u ostavinskom postupku neophodna dokumentacija se podnosi Osnovnom sudu, a Sud će iste dostavljati notarima koji imaju službeno sjedište na području tog suda, po abecednom redu  ličnog imena notara. Notar će voditi postupak na isti način kako je to do sada radio Osnovni sud, sa obavezom da isti sprovede u roku od 60 dana, od dana prijema predmeta. Nakon pravosnažnosti rješenja kojim je postupak okončan, notar će staviti potvrdu pravosnažnosti i vratiti spis nadležnom sudu. Protiv rješenja koje je donio notar može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja strankama. Prigovor se dostavlja notaru, koji ga je dužan bez odlaganja zajedno sa spisima predmeta dostaviti sudu koji mu je povjerio predmet. O prigovoru odlučuje sudija prvostepenog suda. U vršenju povjerenog posla notar je ovlašćen pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa i to bez plaćanja taksi, što će doprinijeti smanjenju troškova, s obzirom da su do sada to radile stranke. Notar je ovlašćen da naplati naknadu za svoj rad u ostavinskim predmetima, prema Tarifi o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku. Prilikom određivanja naknade za rad notara u ostavinskim postupcima, vodilo se računa da građani ne plaćaju više nego što su plaćali kod suda, odnosno naknada će biti istovjetna kao što su bile u sudu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanpraničnom postupku je objavljen 24. aprila 2015. godine u Službenom listu br. 20/2015, tako da se zvanično primjenjuje od 1. maja 2015. godine.

Tim povodom su bili organizovani sastanci sa predsjednicom Vrhovnog suda g-đom Vesnom Medenicom i predsjenikom Osnovnog suda u Podgorici g-dinom Zoranom Radovićem gdje su jasno definisani detalji prelaska i isključivog vođenja rasprave zaostavštine od strane notara.