Zadaci i odgovornost

Notarska komora je obavezna i profesionalna organizacija notara koji imaju sjedište na teritoriji Crne Gore, osnovana sa ciljem da se stara da notari vrše svoje poslove savjesno i u skladu sa Zakonom.

Notarska komora čuva ugled, čast, integritet i prava notarske profesije, starajući se da notari savjesno i u skladu sa zakonom i zakletvom obavljaju svoje poslove. S tim ciljem, Komora vrši nadzor nad radom notara, njihovih saradnika i pripravnika, pokrećući  disciplinske postupke u skladu sa zakonom. Uloga Komore je i predstavljanje notara kod državnih organa radi zaštite interesa i prava notarske profesije. Komora donosi odluke, u skladu sa zakonom i Statutom, koje obavezuju notare, utvrđuje pravila notarske etike i stara se o poštovanju etičkog kodeksa, planira i organizuje stručne obuke radi stručnog usavršavanja notara, notarskih saradnika i pripravnika. Jedan od značajnijih zadataka Komore je uspostavljanje i razvoj saradnje s notarskim komorama u regionu i u svijetu.