ONLINE SEMINAR PREVENCIJA PRANJA NOVCA U NOTARIJATU

Notarska komora Crne Gore u saradnji sa Saveznom notarskom komorom Njemačke (Bundesnotarkammer BNotK) i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für international rechtliche Zusammenarbeit e.V. – IRZ) je dana 9. aprila 2020. godine organizovala online seminar na temu – Prevencija pranja novca u notarijatu. Kao proizvod dugogodišnje dobre saradnje sa njemčkim stručnjacima iz […]

SASTANAK PREDSTAVNIKA NOTARSKE KOMORE CRNE GORE I PREDSTAVNIKA POŠTE CRNE GORE

Dana 9. aprila 2021.godine održan je sastanak predstavnika NKCG i Pošte CG, u cilju prevazilaženja problema dostave notarskih pismena. U praksi je evidentno da Viši sud, po žalbi, ukida rješenja o nasljeđivanju notara zbog pogrešnog obavještenja strankama od strane pošte, (što se smatra neurednom dostavom). Na obostrano zadovoljstvo postignut je dogovor da, shodno novim pravilima […]