Bogavac Svetozar

050 432 849
notarpeleb@t-com.me
bogsbbbn@t-com.me
067 284 818
069 151 744

Biografija

Bogavac Novak Svetozar, rođen 11. decembra 1957. godine u Mojkovcu. Završio Osnovnu školu u Mojkovcu, Gimnaziju u Kolašinu i Mojkovcu 1976. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 4. septembra 1980. godine. Položio pravosudni ispit u Beogradu 29. maja 1985. godine, notarski ispit 20. januara 2010. godine i advokatski ispit decembra 2010. godine.

Radio u Rudniku olova, cinka i pirita „Brskovo“ Mojkovac, od 1980. godine do 1988. godine, na radnom mjestu Direktora službe za opšte, pravne i kadrovske poslove, direktor Radne zajednice Rudnika, olova i cinka „Brskovo“ Mojkovac.

U MUP RCG u radnom odnosu od 1988. do 1. januara 2011. godine. Radio na poslovima samostalnog inspektora za suzbijanje privrednog kriminaliteta i zaštitu od požara i eksplozija, načelnik odeljenja za suzbijanje kriminaliteta, komandanta posebnih jedinica Mojkovac i Kolašin, a u vremenu od 2000. do 2010. godine Načelnik OB (policije) Mojkovac. Od 2010. do 2011. godine radio u Upravi Policije u Podgorici – Uprava za suzbijanje kriminaliteta – privredni kriminalitet. Poslove notara obavljam od 25. jula 2011. godine, u Bijelom Polju.

Imenovan Odlukom Ministarstva pravde broj 01-1834/11 od 30. marta 2011. godine za notara sa službenim sjedištem u Bijelom Polju.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-9/11 od 29. aprila 2011. godine.