Čović Biljana

050 431 180
biljana.covic@gmail.com
068 101 055
067 228 107

Biografija

Rođena 7. februara 1981. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, nakon čega je obavila pripravnički staž u Višem sudu u Bijelom Polju.

Nakon položenog pravosudnog ispita, u Višem sudu u Bijelom Polju obavljala poslove savjetnika i bila zadužena za odnose sa javnošću.

Notarski ispit položila u decembru 2011. godine, a 30. januara 2012. godine odlukom Ministarstva pravde imenovana za notara.

Poslove notara Odlukom Notarske komore počela da obavlja 29. marta 2012. godine.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-01/12 od 28. marta 2012. godine.