Kovačević Irena

032 322 161
notar.irenakovacevic@t-com.me
067 656 190
069 151 757

Biografija

Rođena sam u Kotoru gdje sam završila Osnovnu i Srednju školu.

Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine.

U Beogradu sam položila Pravosudni ispit.

Notarski ispit sam položila pri Ministrastvu pravde Crne Gore 18. januara 2011. godine, a od 25. jula 2011. godine vršim poslove notara, sa službenom sjedištu u Kotoru (nadležna za opštine Kotor, Tivat i Budva).

Imenovana za notara Odlukom Ministarstva pravde br. 01-1834/11 od 30. marta 2011. godine.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-21/11 od dana 29. aprila 2011. godine.