Kožar Feho

051 273 939
kfeho.notar@t-com.me
067 412 787
069 151 737

Biografija

Rođen sam 20. marta 1962. godine u Beranama.

Do 2000. godine radio sam kao pravni referent u AD „Gornji Ibar“ Rožaje.

Od 2000. do 2003. godine bio sam izvršni direktor AD „Domaća radinost“ Rožaje.

Od 2003. do 2011. godine bio sam advokat u Rožajama.

Notar sam od 25. jula 2011. godine.

Položio sam pravosudni ispit u Podgorici oktobra 1999. godine.

Položio sam notarski ispit u Podgorici januara 2010. godine.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-12/11 od 29. aprila 2011. godine