Moštrokol Milica

032 520 197
milicamostrokol.notar@t-com.me
067 484 427
069 813 766

Biografija

Rođena sam 1973. godine u Prijestonici Crne Gore, Cetinju.

Obrazovanje:

Osnovno obrazovanje i gimnaziju jezičko-kulturološkog smjera završila sam u rodnom gradu. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Podgorici, pravosudni ispit položila sam u Beogradu, a advokatski i notarski ispit u Podgorici. Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, trenutno pripremam magistarski ispit na katedri za međunarodno pravo.

Autor sam više naučno istraživačkih radova objavljenih u stručnim časopsima poput rada  „Right of establishment u komunitarnom pravu“ Akcionar 2006. godina, Societas Europea, objavljen u Advokatu časopisu za pravnu praksu i teoriju, godina 17, broj 15.

Radni angažmani u pravnoj struci:

– Pripravnički staž kao pripravnica odradila sam u Osnovnom sudu u Kotoru od 28. januara 2001. do 15. novembra 2003.

– Ovlašćena službenica za vođenje prekršajnog postupka u Prijestonoci Cetinje – 2006. godina.

– Predsjednica Komisije za povraćaj imovinskih prava i obeštećenja u Cetinju – 2007. godina.

– Pravna zastupnica Prijestonice Cetinje u radnim, privrednim, upravnim, imovinsko-pravnim sporovima i krivičnim predmetima, u periodu od 2006. do 2013. godine.

– Bila sam predsjednica komisije za borbu protiv korupcije i koordinator tima za izradu akcionog plana borbe protiv korupcije u Prijestonici, a koji Program i Akcioni plan, usvojen je i objavljen u Službenom Listu Crne Gore opštinski propisi broj 26/2009 – 2009. godina.

– Bila sam član Opštinske izborne komisije u Prijestonici 2012. godine.

– Sekretar Skupštine Prijestonice 2010. – 2013. godine.

– Notar u Kotoru od 2013. godine.

Radni angažmani van pravne struke:

– Na međunarodnoj likovnoj manifestaciji savremene umjetnosti Cetinjskom Bijenalu III, koje je devedesetih godina osnovao Princ Nikola Petrović, radila sam kao asistent komesara za inostrane umjetnike, što mi je pružilo mogućnost da se upoznam sa savremenim istaknutim likovnim djelima i njihovim stvaraocima, kako iz zemlje tako i inostranstva.

– Svoje srednjoškolske snove da intervjuišem poznate ličnosti, uređujem i vodim autorske emisije, ostvarila sam kao novinarka i voditeljka najstarijeg radia u Crnoj Gori, Radia Cetinje.

Jezici koje znam:

Govorim, pišem i čitam engleski jezik, koji sam usavršila tokom jednogodišnjeg boravka u Limasolu ¬– Kipar, a služim se italijanskim i ruskim jezikom.

U slobodno vrijeme pišem poeziju i slikam, volontiram u udruženju paraplegičara opštine Kotor, zaljubljenik sam u automobilizam, sportsko vazduhoplovstvo, ronjenje na dah i kinologiju.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-04/13 od 25. aprila 2013. godine.