Pavlović Svetlana

030 314 210
notar.svetlana@t-com.me
069 028 692
068 028 692

Biografija

Rođena u Podgorici.

Osnovnu i srednju školu završila u Baru.

Pravni fakultet završila u Podgorici.

Državni ispit, pravosudni ispit i notarski ispit položila u Podgorici.

Radila u Osnovnom sudu u Baru kao pripravnik, u Opštini Bar vodila prekršajni postupak, u Osnovnom državnom tužilaštvu radila kao zamjenik tužioca, a do izbora za notara bavila se advokaturom.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-04/12 od 22. juna 2012. godine.