Radović Sonja

020 244 357
notar.sonjar@t-com.me
069 151 751
067 560 580

Biografija

Rođena sam u Kolašinu, dana 17. novembra 1977. godine. Osnovnu školu „Risto Manojlović“ i gimnaziju „Braća Selić“ završila sam u Kolašinu. Nosilac sam diplome „Luča“. Pravni fakultet završila sam u Podgorici sa prosječnom ocjenom 8,00.

Karijeru sam započela kao pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici, dana 17. marta 2003. godine. Državni ispit položila sam 2004. godine, a Pravosudni ispit 2005. godine.

Od 1. avgusta 2005. do 1. avgusta 2006. godine, radila sam u Osnovnom sudu u Podgorici kao stručni saradnik. Tokom trogodišnjeg rada u Osnovnom sudu u Podgorici radila sam krivične i parnične presude, vodila ostavinske rasprave i radila kao saradnik u sudskom vijeću.

Od 1. avgusta 2006. do 1. maja 2008.godine, radila sam u kompaniji „ČELEBIĆ“ doo, kao Viši stručni saradnik. Kompaniju „Čelebić“ zastupala sam u parničnim i upravnim postupcima, te pripremala: ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, ugovore o hipoteci, ugovore o zakupu, ugovore o zajedničkoj izgradnji, ugovore o izvođenju radova, ugovore o razmjeni, ugovore o osnivanju privrednih društava.

Od 1. maja 2008. godine do 28. aprila 2011. godine, radila sam kao advokat u Advokatskoj kancelariji Velimirović & partneri. Tokom trogodišnjeg advokatskog staža zastupala sam fizička lica i pravna lica (društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetnike, akcionarska društva uključujući i banke) u parničnim postupcima pred Osnovnim i Privrednim sudom, upravnim postupcima pred upravnim organima i upravnim sporovima pred Upravnim sudom. Radila sam ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, ugovore o hipoteci, ugovore o fiduciji, organizovala Skupštine akcionarskih društava, osnivala privredna društva.

U decembru 2010. godine položila sam Notarski ispit sa prosječnom ocjenom 10,00.

Dana 30. marta 2011. godine, Odlukom broj 01-1834/11, ministra pravde, Duška Markovića, imenovana sam za notara za područje Osnovnog suda u Podgorici. U imenik notara upisana sam Rješenjem Notarske Komore broj 8-7/11, od 29. aprila 2011. godine.