Stijović Igor

020 221 949
notar.stijovic@gmail.com
069 033 884

Biografija

Rođen  25. marta 1959. god. u Zagrebu.

Pravni fakultet završio u Beogradu 1983. godine.

Pravosudni ispit položio 1986. god. u Beogradu.

Upisan u Imenik Advokatske komore Crne Gore 1. januara 1989. godine.

Notarski ispit položio dana 18. januara 2010. godine.

Upisan u Imenik Notarske komore Crne Gore, po rješenju br. 8/11-5/13, 17. decembra 2013. godine.

U advokaturi se bavio građansko–pravno materijom fokusiranom na sporove iz stvarno–pravnih, nasljednih i porodičnih odnosa.

Ima aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano). Bio na listi advokata ambasada: SAD, Engleske i Australije za Crnu Goru, tokom bavljenja advokaturom.