Veljić Milonja

051 242 992
milkoveljic@gmail.com
notar.milkoveljic@t-com.me
067 568 043
068 781 007
069 317 007

Biografija

Obrazovanje:

1991.-1995. Gimanzija Panto Mališić Berane

1995.-2000. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore

2002. Ministarstvo pravde Vlade Crne Gore-stručni ispit za rad u državnim organima

2003. Ministarstvo pravde Vlade Crne Gore-pravosudni ispit

2006. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, postdiplomske studije-građansko pravni smjer

2007. Vlada Crne Gore Uprava carina-carinski ispit

2016. Vlada Crne Gore Uprava carina-Licenca za obavaljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

Radno iskustvo:

2001. – 2005. Osnovni sud Berane Crne Gore
sudijski pripravnik

2005. – 2008. Vlada Crne Gore Uprava carina Carinska ispostava Berane
carinski inspektor I

2008.-2009. Vlada Crne Gore Uprava carina Carinarnica Bijelo Polje
carinski inspektor za carinsko upravni i prekšajni postupak

2009.-2016. Vlada Crne Gore Uprava carina Carinska ispostava Berane
šef carinske ispostave Berane

2016. godine Upisan u Imenik Notara , po Rješenju broj 08/11-1/16 od 20. Maja

2016. godine. Počeo sa radom 06.06.2016. godine.

Stručno usavršavanje: obuke, seminari i radionice

– 2010. Seminar u organizaciji Uprave carina Crne Gore na Temu „ Praktična primjena ZUP-a“ Podgorica Crna Gora
– 2011. Seminar u organizaciji Uprave carina Crne Gore na Temu „ Suzbijanje krijumčarenja robe“ Podgorica Crna Gora
– 2012. Seminar u organizaciji Uprave carina Crne Gore na Temu „Intelektualna svojina – Žig, Industrijski dizajn, Oznaka geografskog porijekla, Patent, Autorska i srodna prava“ Podgorica Crna Gora
– 2018. Seminar u organizaciji Giz-a »Electronic Connection of Notaries and Public Registers« 28.02-02.03.2018. godine , Dresden Njemačka
– 2019. Učešće u radu vanredne sjednice Skupštine UINL-a ( Međunarodne unije notara) 15,16 Jun 2019. godine Madrid Španija

Odlukom Skupštine Notarske Komore izabran za:
– Člana Upravnog odbora Notarske Komore u mandatu 2017.-2019. godina i 2019.-2021.
– Predsjednika Komisije za struču edukaciju notara u mandatu 2020-2024. godine
– Potpredsjednika Notarske Komore u mandatu 2023-2026. godine

Vještine:

rad na računaru : Word, Excel, Power Point
strani jezici: engleski jezik