Nadzor

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, sud i Notarska komora se staraju da notari savjesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove i u tom cilju vrše nadzor nad radom notara, pokreću (disciplinski tužilac i ministarstvo) i sprovode disciplinski postupak (disciplinska komisija) u skladu sa Zakonom o notarima. Zа zаkonitost svog rаdа notar odgovаrа disciplinski, za povrede službene  dužnosti koje učini svojom krivicom, a koje mogu biti lakše, teže i najteže. Odgovornost za krivično djelo i prekršaje ne isključuje disciplinsku odgovornost notara.

1. Nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara od strane ministarstva

Ministarstvo može da:

  • izvrši pregled poslovanja notara;
  • predlaže vođenje disciplinskog postupka protiv notara;
  • obavlja pregled poslovanja organa Komore;
  • preduzme i druge mjere nadzora u skladu sa ovim zakonom, a naročito u vezi sa Pravilnikom.

 

2. Nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara od strane suda

Predsjednik suda može da:

  • odredi pregled poslovanja notara ili zamjenika notara u predmetima iz stava 1 ovog člana;
  • predloži ministarstvu da izvrši pregled cjelokupnog poslovanja notara, odnosno zamjenika notara;
  • predloži vođenje disciplinskog postupka protiv notara, odnosno zamjenika notara.

 

3. Nadzor nad poslovanjem notara od strane Komore.

U okviru svojih ovlašćenja Komora može pregledati spise i evidenciju notara, poslovanje sa ispravama preuzetim na čuvanje kao i poslovanje sa preuzetim novcem, hartijama od vrijednosti i dragocjenostima i da naredi notaru da poslovanje uskladi sa propisima, odnosno da dokumentaciju dovede u red.

Brošura o radu notara