Projekat “ENEMLOS”

"PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA:POVEĆANJE SPOSOBNOSTI ZA ZAPOSLENJE STUDENATA PRAVA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE"- Projekat "ENEMLOS"

Na pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u toku je realizacija Projekta “Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja – ENEMLOS”, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, a jedan od učesnika – partner institucija i Notarska komora Crne Gore. U Prjekat su uključene tri eminentne institucije iz EU koje se bave liničkim pravnim obrazovanjem i to: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi, koji će pružiti najbolju edukaciju i praksu u oblasti kliničkog pravnog obrazovanja.

Cilj Projekta

Primarni cilj Projekta je da u okviru pravnih klinika studenti steknu praktičnu edukaciju, kroz tkz. živi kontakt sa klijentima, pružajući pravne savjete i druge pravne usluge naračoto kad su u pitanju ranjive grupe, sve pod stručnim nadzorom kvalifikovanih pravnika-nastavnika. S tim u vezi, poboljšaće se zapošljivost studenata prava i sticanje stručnih vještina mladih diplomiranih pravnika, a na drugoj strani doprinijeće se obuhvatnijem ostvarivanju prava pripadnika ranjivih grupa, putem besplatne pravne pomoći.

Opis Projekta

Pravne klinike u kojima će studenti asistirati u pružanju besplatne pravne pomoći omogućavaju studentima: kompletno pravno obrazovanje; ovladavanje pravnim vještinama; učenje praktičnog rada kroz rješavanje aktuelnih slučajeva; razvijanje sopstvenog i kreativnog mišljenja; širenje pravne svijesti i popularizaciji etičkih principa.
Prema oblastima prava koje su od najvećeg značaja za klijente, studenti će pružati besplatne pravne savjete u sledećim oblastima: građanska, krivična, građansko-procesna, krivično-procesna, poslovna, obligaciona, porodična, nasljedna, upravna, međunarodna, ljudska prava, radna, ustavna, finansijska i ekološka.

Trajanje Projekta od okt. 2019. do okt. 2022. godine. Ispred Notarske komore član Upravnog odbora Projekta je Darko Ćurić, a član Odbora za kvalitet Projekta je Branislav Vukićević.

Više informacija o Projektu „ENEMLOS“ možete vidjeti na linku www.enemlos.ucg.ac.me.