Projekat “ENEMLOS”

"PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA:POVEĆANJE SPOSOBNOSTI ZA ZAPOSLENJE STUDENATA PRAVA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE"- Projekat "ENEMLOS"

Na pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u toku je realizacija Projekta “Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja – ENEMLOS”, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, a jedan od učesnika – partner institucija i Notarska komora Crne Gore. U Prjekat su uključene tri eminentne institucije iz EU koje se bave liničkim pravnim obrazovanjem i to: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi, koji će pružiti najbolju edukaciju i praksu u oblasti kliničkog pravnog obrazovanja.

Cilj Projekta

Primarni cilj Projekta je da u okviru pravnih klinika studenti steknu praktičnu edukaciju, kroz tkz. živi kontakt sa klijentima, pružajući pravne savjete i druge pravne usluge naračoto kad su u pitanju ranjive grupe, sve pod stručnim nadzorom kvalifikovanih pravnika-nastavnika. S tim u vezi, poboljšaće se zapošljivost studenata prava i sticanje stručnih vještina mladih diplomiranih pravnika, a na drugoj strani doprinijeće se obuhvatnijem ostvarivanju prava pripadnika ranjivih grupa, putem besplatne pravne pomoći.

Opis Projekta

Pravne klinike u kojima će studenti asistirati u pružanju besplatne pravne pomoći omogućavaju studentima: kompletno pravno obrazovanje; ovladavanje pravnim vještinama; učenje praktičnog rada kroz rješavanje aktuelnih slučajeva; razvijanje sopstvenog i kreativnog mišljenja; širenje pravne svijesti i popularizaciji etičkih principa.
Prema oblastima prava koje su od najvećeg značaja za klijente, studenti će pružati besplatne pravne savjete u sledećim oblastima: građanska, krivična, građansko-procesna, krivično-procesna, poslovna, obligaciona, porodična, nasljedna, upravna, međunarodna, ljudska prava, radna, ustavna, finansijska i ekološka.

Trajanje Projekta od okt. 2019. do okt. 2022. godine. Ispred Notarske komore član Upravnog odbora Projekta je Darko Ćurić, a član Odbora za kvalitet Projekta je Branislav Vukićević.

Više informacija o Projektu „ENEMLOS“ možete vidjeti na linku www.enemlos.ucg.ac.me.

IZVJEŠTAJ O STUDIJSKOJ POSJETI POLJSKOJ U OKVIRU PROJEKTA

„Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljavanja studenata prava putem praktičnog obrazovanja-ENEMLOS“

U okviru realizacije projekta „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljavanja studenata prava putem praktičnog obrazovanja-ENEMLOS“ finansiran od strane Erasmus + (EU program za obrazovanje, obuku, mlade i sport/ EU programme for education, training, youth and sport) za koji je predviđeno da se realizuje u periodu od 3 godine / oktobar 2019 – oktobar 2022, članovi projektnog tima bili su u posjeti univerzitetima u Poljskoj od 28. marta do 1. aprila 2022. godine.

U delegaciji projektnog tima bili su predstavnici Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za alternativno rješavanje sporova i predstavnici sudstva i tužilaštva.

Ispred Notarske komore Crne Gore u delegaciji su učestvovali član Upravnog odbora NKCG i član Upravnog odbora Projekta ENEMLOS, notar Darko Ćurić i član Odbora za kontrolu kvaliteta projekta ENEMLOS Branislav Vukićević.

Prilikom posjete Univerzitetima u Varšavi, Pravnom i administrativnom odsjeku Varšavskog državnog univerziteta, Univerzitetu Lazarski, SWPS Univerzitetu, Univerzitetu Kozminski, kao i Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu, održane su veoma kvalitetne prezentacije navedenih univerziteta o studentskim pravnim klinikama koje su organizovane kod njih, a nakon toga održan je i sveobuhvatan seminar na kome su prezentovana značajna iskustva i tehnike rada koje će svakako doprinijeti organizaciji pravnih klinika na Univerzitetu Crne Gore, u kojima je predviđeno značajno učešće i pravosudnih institucija kao i drugih pravnih profesija, uključujući i notare.

Detaljnije na linku.

Počele su sa radom Pravne klinke za pružanje besplatne pravne pomoći klijentima, koji pripadaju tkz. ranjivim grupama, a koje su osnovane u okviru Erasmus+ projekta – ENEMLOS – „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja“.

Više informacija možete dobiti na sledećem linku: https://www.ucg.ac.me/pf/pravneklinike

POSJETA ČLANOVA “ENEMLOS”-a Notarskoj komori Crne Gore

U okviru Projekta”ENEMLOS” dana 30.06.2022. godine prestavnici Notarske komore održali su sastanak profesorima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr. Alanom Uzelcem, prf. dr. markom Bratkovićem i dr. Jurajom Brozovićem.- predstavnicima projekta PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: POVEĆAVANJE SPOSOBNOSTI ZA ZAPOSLENJE STUDENATA PRAVA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE “ENEMLOS” Na sastanku su razmijenjena iskustva o radu pravnih klinika u kojima studenti asistiraju u pružanju besplatne pravne pomoći ranjivim grupama, kroz rješavanje aktuelnih slučajeva; razvijajući sopstveno i kreativno mišljenje; širenje pravne svijesti i popularizaciji etičkih principa. Sastanku su ispred Notarske komore prisustvovali notar Darko Ćurić, član Upravnog odbora Projekta, notar Igor Stijović, potpredsjednik Notarske komore te ispred Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr. Velibor Korać i dr. Nikola Dožić.