DAN NOTARIJATA – 29. aprila 2011. godine

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da Notarska komora Crne Gore dana 29.04.2024. godine slavi 13 godina svog postojanja. Obelježavajući ovaj dan želimo da ukažemo na činjenicu da uvođenje notarijata ima istorijski značaj za pravni poredak Crne Gore. Osnivanjem notarske službe, notarima su postavljani sljedeći ciljevi: visok stepen pravne sigurnosti u oblasti prometa nekretnina, rasterećenje sudova i organa uprave, brže i efikasnije odvijanje pravnog prometa, sigurno ostvarivanje i zaštita prava i interesa građanina i pravnih lica, povjerenje u javne registre, uz podsjećanje da ispunjenje ovih ciljeva nije bio lak posao.

Danas kada govorimo o notarskoj službi govorimo o pravnoj sigurnosti, a pravna sigurnost je najznačajniji aspekt vladavine prava.

Značajne funkcije notara kao nezavisnih stručnih i profesionalnih lica sa visokim stepenom javnog povjerenja ogledaju se prvenstveno u zaštiti prava i interesa stranaka, ubrzanju pravnog prometa i rasterećenju rada sudova. Pored tradicionalne uloge notara koja se ispoljava u sastavljanju notarskih zapisa, zapisnika i drugih isprava, sastavljanje testamenata, proširuje se primjena i na ona pravna područja koja su bila u isključivoj nadležnosti sudova, a što je slučaj sa ostavinskim postupkom. S tim u vezi, sa zadovoljstvom mogu istaći da su notari ispunili tražena očekivanja i pokazali visok stepen profesionalnosti u ovim predmetima o čemu svjedoče njihovi izvještaji o radu, koji se na godišnjem nivou prezentuju od strane Ministarstva pravde.

Potreban je veliki trud da se notarske usluge podignu na visok nivo, i svjesni svoje uloge u državnom sistemu, crnogorski notari su to i uspjeli. Iako je u početku u Crnoj Gori postojala dilema da li će notari odgovoriti postavljenom zadatku, nakon ovih 13 godina rada može se zaključiti da notari zauzimaju respektabilnu poziciju u pravnom sistemu, a što proizilazi iz istraživanja javnog mnjenja koju je proveo NVO Human Rights Action (HRA) koje je pokazalo da građani Crne Gore od svih pravosudnih profesija najviše imaju povjerenja u rad notara. Crnogorski notari polaze od osnovne premise da rade u interesu građana i Crne Gore, te da je svaki njihov notarski akt korak naprijed na uspostavljanju slobodnog, demokratskog i evropskog društva.

Na međunarodnoj sceni notari su prepoznati, kao garant sigurnosti stranim investitorima, u daljem ekonomskom napretku Crne Gore. Kao članica Međunarodne unije notara (UINL), NKCG je prepoznata kao aktivni partner u radu Unije. Saradnja sa notarskim komorama u okruženju i regionu je na zavidnom nivou.

Naročito važno je pomenuti kontinuiranu saradnju sa Savjetom evrope, kancelarijom u Podgorici, koja je kroz Projekat “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore” pružila pomoć Notarskoj komori na pripremi i promovisanju Kodeksa notarske etike i organizovanja obuka na temu etike. Usvajanjem ovog kodeksa stvoreni su dodatni uslovi da se realizuju strateške smjernice reforme pravosuđa i ostvare težnje notarske profesije ka postizanju evropskih standarda u pravcu jačanja pravne sigurnosti i unaprjeđenju vladavine prava, na čemu smo im veoma zahvalni.

U narednom periodu Notarska komora će nastaviti sa intenziviranjem digitalizacije i digitalne komunikacije između notara i državnih organa i javnih službi koje vode različite vrste postupaka a primjenom razvoja modernih komunikacionih tehnologija. Važno je istaći da je u cilju bržeg i ekonomičnijeg vođenja postupaka nadležnih organa i službi i povećanja pravne sigurnosti građana i pravnih lica Notarska komora Crne Gore veoma zainteresovana za unapređenje rada svih notara putem elektronskog povezivanja i komunikacije sa nadležnim državnim organima, a naročito omogućavanja pristupa javnim registrima na način i u mjeri u kojoj to još nije slučaj.

Imajući u vidu ulogu notara u crnogorskom pravnom sistemu ukazujemo na značaj i neophodnost dalje digitalizacije tim prije što je ovaj proces u svijetu napredovao, i u većini zemalja regiona koje su odavno, u različitoj mjeri, notarima omogućile digitalni pristup javnim registrima sa mogućnošću provjere potrebnih podataka, preuzimanja zvaničnih dokumenata iz evidencija, kao i pokretanje i učešće u postupcima promjene stvarnih prava na nepokretnostima. Pitanje digitalizacije notarijata će biti prioritet i jedno od najvažnijih ciljeva u narednom periodu.

Svjesni da je pred Notarskom komorom još dosta izazova kako bi se notarijat izdigao na još viši nivo, a sve u cilju dobrobiti građana Crne Gore i jačanja pravne sigurnosti notari su spremni odgovoriti ovim izazovima i opravdati reson d etre i u narednom periodu.

Predsjednik Notarske komore Crne Gore
Darko Ćurić