U SUSRET DESETOGODIŠNJICI RADA NOTARIJATA – 29. aprila 2021. godine

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da Notarska komora Crne Gore dana 29.04.2021. godine slavi veliki dan – 10 godina svog postojanja. Obelježavajući ovaj dan koji je više od jubileja, ne samo za crnogorski notarijat već i ukupni pravosudni sistem Crne Gore, želimo da ukažemo na činjenicu da uvođenje notarijata ima istorijski značaj za pravni poredak Crne Gore. Osnivanjem notarske službe, notarima su postavljani sljedeći ciljevi: visok stepen pravne sigurnosti u oblasti prometa nekretnina, rasterećenje sudova i organa uprave, brže i efikasnije odvijanje pravnog prometa, sigurno ostvarivanje i zaštita prava i interesa građanina i pravnih lica, povjerenje u javne registre, uz podsjećanje da ispunjenje ovih ciljeva nije bio lak posao.

Danas kada govorimo o notarskoj službi govorimo o pravnoj sigurnosti, a pravna sigurnost je najznačajniji aspekt vladavine prava.

Značajne funkcije notara kao nezavisnih stručnih i profesionalnih lica sa visokim stepenom javnog povjerenja ogledaju se prvenstveno u zaštiti prava i interesa stranaka, ubrzanju pravnog prometa i rasterećenju rada sudova. Pored tradicionalne uloge notara koja se ispoljava u sastavljanju notarskih zapisa, zapisnika i drugih isprava, sastavljanje testamenata, proširuje se primjena i na ona pravna područja koja su bila u isključivoj nadležnosti sudova, a što je slučaj sa ostavinskim postupkom. S tim u vezi, sa zadovoljstvom mogu istaći da su notari ispunili tražena očekivanja i pokazali visok stepen profesionalnosti u ovim predmetima o čemu svjedoče njihovi izvještaji o radu, koji se na godišnjem nivou prezentuju od strane Ministarstva pravde.

Potreban je veliki trud da se notarske usluge podignu na visok nivo, i svjesni svoje uloge u državnom sistemu, crnogorski notari su to i uspjeli. Iako je u početku u Crnoj Gori postojala dilema da li će notari odgovoriti postavljenom zadatku, nakon ovih 10 godina rada može se zaključiti da notari zauzimaju respektabilnu poziciju u pravnom sistemu. Crnogorski notari polaze od osnovne premise da rade u interesu svoje države i svojih građana, te da je svaki njihov zapis korak naprijed na uspostavljanju Crne Gore kao slobodnog, demokratskog i evropskog društva. Naravno, na ovome posebnu zahvalnost dugujemo Ministartvu pravde, koji je od početka bio i ostao pouzdan partner u razvoju notarijata.

Na međunarodnoj sceni notari su prepoznati, kao garant sigurnosti stranim investitorima, u daljem ekonomskom napretku Crne Gore. Kao članica Međunarodne unije notara (UINL) i posmatrač u Savjetu notarijata Evropske unije (CNUE) Notarska komora je prepoznata kao aktivni partner u rada u ovim međunarodnim organizacijama.

Naročito važno je pomenuti kontinuiranu saradnju sa GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kancelarijom Otvoreni Regionalni Fond – Pravna reforma u Podgorici, koja je od osnivanja notarijata svojom nesebičnom podrškom učestvovala u implementaciji Zakona o notarima, edukaciji notara i unapređenju rada notarskih kancelarija. Takođe, pored GIZ-a, saradnja sa Savjetom Evrope, kancelarijom u Podgorici, kroz razne projekte pružila pomoć pri realizaciji strateških smjernica reforme pravosuđa, ka postizanju evropskih standarda u pravcu jačanja pravne sigurnosti i unaprjeđenju vladavine prava. Pored GIZ-a i Savjeta Evrope, posebnu zahvalnost dugujemo i notarskim komorama iz okruženja, kao i notarskim komorama Njemačke i Austrije.

Iako je opšte poznata globalna situacija izazvana pandemijom virusa COVID-19 u svijetu i u Crnoj Gori, uticala na rad svih institucija sistema, sa zadovoljstvom možemo istaći da se notarijat istakao svojom profesionalnošću, poštujući propisane zaštitne mjere, opravdajući svoje postojanje, ne ugrožavajući pravnu sigurnost, a prije svega štiteći zdravlje građana.

Na kraju, sa zadovoljstvom ističemo da Notarska komora Crne Gore nastavlja dobru tradiciju, pa ovom prilikom donira Dječijoj bolnici u Podgorici, odjeljenju za dječiju hematologiju i onkologiju aparat VIEN VIEWER, koji je neophodan za liječenje najmlađih i najznačajnih članova našeg društva.

Predsjednik Notarske komore Crne Gore
Branislav Vukićević