29.04. – DAN NOTARIJATA-a

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da Notarska komora Crne Gore dana 29.04.2023. godine slavi 12 godina svog postojanja. Obelježavajući ovaj dan želimo da ukažemo na činjenicu da uvođenje notarijata ima istorijski značaj za pravni poredak Crne Gore. Osnivanjem notarske službe, notarima su postavljani sljedeći ciljevi: visok stepen pravne sigurnosti u oblasti prometa nekretnina, rasterećenje sudova i organa uprave, brže i efikasnije odvijanje pravnog prometa, sigurno ostvarivanje i zaštita prava i interesa građanina i pravnih lica, povjerenje u javne registre, uz podsjećanje da ispunjenje ovih ciljeva nije bio lak posao.

Danas kada govorimo o notarskoj službi govorimo o pravnoj sigurnosti, a pravna sigurnost je najznačajniji aspekt vladavine prava.

Značajne funkcije notara kao nezavisnih stručnih i profesionalnih lica sa visokim stepenom javnog povjerenja ogledaju se prvenstveno u zaštiti prava i interesa stranaka, ubrzanju pravnog prometa i rasterećenju rada sudova. Pored tradicionalne uloge notara koja se ispoljava u sastavljanju notarskih zapisa, zapisnika i drugih isprava, sastavljanje testamenata, proširuje se primjena i na ona pravna područja koja su bila u isključivoj nadležnosti sudova, a što je slučaj sa ostavinskim postupkom. S tim u vezi, sa zadovoljstvom mogu istaći da su notari ispunili tražena očekivanja i pokazali visok stepen profesionalnosti u ovim predmetima o čemu svjedoče njihovi izvještaji o radu, koji se na godišnjem nivou prezentuju od strane Ministarstva pravde.

Potreban je veliki trud da se notarske usluge podignu na visok nivo, i svjesni svoje uloge u državnom sistemu, crnogorski notari su to i uspjeli. Iako je u početku u Crnoj Gori postojala dilema da li će notari odgovoriti postavljenom zadatku, nakon ovih 12 godina rada može se zaključiti da notari zauzimaju respektabilnu poziciju u pravnom sistemu. Crnogorski notari polaze od osnovne premise da rade u interesu svoje države i svojih građana, te da je svaki njihov zapis korak naprijed na uspostavljanju Crne Gore kao slobodnog, demokratskog i evropskog društva.

Na međunarodnoj sceni notari su prepoznati, kao garant sigurnosti stranim investitorima, u daljem ekonomskom napretku Crne Gore. Kao članica Međunarodne unije notara (UINL), NKCG je prepoznata kao aktivni partner u radu Unije. Saradnja sa notarskim komorama u okruženju i regionu je na veoma zavidnom nivou.

Naročito važno je pomenuti kontinuiranu saradnju s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kancelarijom Otvoreni Regionalni Fond – Pravna reforma u Podgorici, koja je od uvođenja notara u pravosudni sistem Crne Gore pouzdan partner u osnaživanju i daljem razvoju notarijata. I Savjetom evrope, kancelarijom u Podgorici, koja je kroz Projekat “Odgovornost I profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore” pružila pomoć Notarskoj komori na stvaranju I promovisanju Kodeksa Notarske etike. Usvajanjem ovog kodeksa stvoreni su dodatni uslovi da se realizuju strateške smjernice reforme pravosuđa I ostvare težnje notarske profesije ka postizanju evropskih standarda u pravcu jačanja pravne sigurnosti I unaprjeđenju vladavine prava, na čemu smo im veoma zahvalni.

Predsjednik Notarske komore Crne Gore
Darko Ćurić