ODRŽAN OKRUGLI STO U PODGORICI

Dana 31.01.2024. godine u organizaciji Ministarstva pravde uz ekspertsku podršku EUROL 3 projekta i zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope ,,Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” održan je Okrugli sto sa diskusijom I javnom raspravom povodom predstavljanja Strategije reforme pravosuđa za period 2024-2027. godine, sa pratećim Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2024-2025. Godine. Javnoj raspravi je ispred Notarske komora crne Gore prisustvovao predsjednik Notarske komore, Darko Ćurić.

 Na izradi ovih dokumenata radila je radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde, a u čijem radu je učestvovao i predstavnik Notarske komore, član Upravnog odbora Vuksan Sekulić. U odnosu na notarijat  važni ciljevi postavljeni Strategijom i Akcionim planom odnose se na potrebe obuka u oblastima sprječavanja pranja novca I finansiranja terorizma; i kontinuirano vršenje nadzora nad radom notara. Notarska komora je predložila da u akcioni plan uđe i process digitalizacije notarske djelatnosti, ali je dat odgovor da se je u planu priprema posebne strategije digitalizacije pravosudnih profesija, u okviru koje će se naći i zahtjev Notarske komora.

U toku javne rasprave tekla je živa disusija svih predstavnika pravosudnih profesija kao i profesora Pravnog fakulteta, u okviru koje moramo izdvojiti mišljenje prof. dr. Radoja Koraća koji je predložio proširenje nadležnosti notara, prije svega u uvođenjem mogućnosti da notari sprovode postupak sporazumnih razvoda brakova, kao i vanparnični postupak uređenja međa na koji način bi došlo do daljeg  rasterećenja rada sudova.