VAŽNO OBAVJEŠTENJE POVODOM IZMJENA ZAKONA O NOTARIMA

Dana 25.08.2016. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima (“Službeni list CG”, br. 55/2016) koji u članu 9. stav 4. i 5. izričito propisuje:

“… Notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, sastavlja notar sa službenog područja iz stava 2, odnosno stava 3 ovog člana, pri čemu se mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti notara u vršenju ovih poslova.

Ravnomjernu zastupljenost notara iz stava 4 ovog člana, obezbjeđuje Notarska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora), određivanjem notara koji će sastaviti notarski zapis prema abecednom redu ličnog imena notara…”

Neophodno je podnijeti odgovarajući zahtjev Notarskoj komori Crne Gore za određivanje notara i to na obrascu koji se može preuzeti sa web sajta Notarske komore Crne Gore (www.notarskakomora.me) za notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala.

Notarski zapis o pravnom poslu iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima može sačiniti samo notar kojeg odredi Notarska komora Crne Gore.

Notarska komora Crne Gore pripremila je odgovarajuća pravila i proceduru koji obezbjeđuju da se u najkraćem roku izvrši određivanje notara koji će sačinjavati notarske zapise o pravnim poslovima iz člana 9. stav 4. Zakona o notarima, a iste takođe možete preuzeti na sajtu Notarske komore Crne Gore (www.notarskakomora.me).

S poštovanjem,

Predsjednik NKCG
Branislav Vukićević

Privremena pravila za primjenu clana 9 stav 4 i 5 Zakona o notarima
Zahtjev za određivanje notara koji će sastaviti notarski zapis iz člana 9. stav
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima
ZAKON O NOTARIMA – prečišćeni tekst